Frivillighetsregisternemnda

Kulturdepartementet opprettet i 2009 en klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret. Klageadgangen er hjemlet i Frivillighetsregisterloven av 29. juni 2007 og i forskrift til  lov om register for frivillig virksomhet §§ 6 og 7 ( nr 1214 av 15. oktober 2008).

Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd, men er samordnet med Lotterinemnda ved at medlemmer og personlege varamedlemmer i Lotterinemnda blir nevnt opp til tilsvarande verv i Frivillighetsregisternemnda. I tillegg til dette blir det nevnt opp en representant fra Frivillighet Norge og en representant med inngående kunnskap om frivillig sektor, begge med personlig vara. For perioden 01.01.2017 til 31.12.2020 har Frivillighetsregisternemnda denne sammensetningen:

Leder:          Elisabeth Wittemann          personlig vara:     Audgunn Syse
Medlem:     Åse Gustavsen                    personlig vara:     Bård Eikeset
Medlem:       Ingjald Sørhøy                   personlig vara:     Erling Sivertsen

Medlem:       Stian Slotterøy Johnsen    personlig vara:     Ida Marie Holmin
Medlem:       Bernard Enjolras                personlig vara:     Ivar Eimhjellen

Frivillighetsregisternemnda sitt arbeid er regulert i frivillighetsregisterloven og forskrift til lov om register for frivillig virksomhet. Saksbehandlingen følger forvaltningsloven og saksdokumentene er offentlige etter reglene i offentlighetsloven. Det er ikke fastsatt egen instruks for Frivillighetsregisternemnda.

Ansvarlig for Frivillighetsregisternemnda i Klagenemndssekretariatet er Elin Økland. Hun kan kontaktes på: 55 19 30 00. Pressehenvendelser skal rettes til nemndas leder.