Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda skal være klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven. Dette innebærer at klage på vedtak om foretakssammenslutninger, gebyrvedtak som følge av ulovlig samarbeid og misbruk av dominans, og andre vedtak (klage på manglende innsyn, pålegg om dokumentfremleggelser etc) skal klages inn til Konkurranseklagenemnda. Bakgrunnen for opprettelse av en Konkurranseklagenemnd er ønske om å etablere en politisk uavhengig klagesaksbehandling. For mer informasjon om organets opprettelse, se NOU 2014:11 og Prop.37 L. Konkurranseklagenemndas organisasjon og regler for klagesaksbehandlingen fremgår av nytt kapittel 8 i konkurranseloven.

Alle klager på vedtak som er fattet av Konkurransetilsynet etter 1. april 2017 skal behandles av Konkurranseklagenemnda.

Nemndas leder er: Advokat Karin Fløistad

Øvrige medlemmer er:

Professor Tore Lunde, Bergen
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen
Professor Jan Yngve Sand, Tromsø
Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo
Konsernadvokat Elin Moen, Oslo
Advokat Harald Evensen, Oslo
Førsteamanuensis Linda Orvedal, Flåm

Ansvarlig for Konkurranseklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er: Elisabeth Sætre. Hun kan nås på: 55 19 30 00. Alle pressehenvendelser rettes til klagenemndas leder.