Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak etter lotterilova fatta av Lotteritilsynet i første instans, kan klagast inn for Lotterinemnda. Det same gjeld vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fattar etter ‘Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.’

Lotterinemnda har tre faste medlemmer, med personlege varamedlemmer. For perioden 01.01.2017 til 31.12.2020 er nemnda samansett slik:

Leiar:          Elisabeth Wittemann         personleg vara:     Audgunn Syse
Medlem:      Åse Gustavsen                 personleg vara:     Bård Eikeset
Medlem:     Ingjald Sørhøy                   personleg vara:     Erling Sivertsen

Sekretariatet for nemnda sitt i Bergen. Lotterinemnda har møte omlag ein gong i månaden og sakshandsaminga er skriftleg. Handsaminga i Lotterinemnda følgjer forvaltningslova og saksdokumenta er offentlege etter reglane i offentleglova.

For meir info : www.klagesaker.no

Ansvarleg for Lotterinemnda i Klagenemndssekretariatet er Elin Økland. Ho kan kontaktes på: 55 19 30 00. Pressen kan kontakte Lotterinemndas leiar.