Stiftelsesklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Klagenemnda behandler klager over Stiftelsestilsynets vedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

Dersom du ønsker å klage på et vedtak truffet at Stiftelsestilsynet, må du sende klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Stiftelsestilsynet vil da vurdere saken på nytt. Dersom tilsynet ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, vil de sende klagen videre til Stiftelsesklagenemnda.

Stiftelsesklagenemnda har tre faste medlemmer, med personlige varamedlemmer.

Frem til 1. juli 2019 består klagenemnda av følgende medlemmer:

Leder:             Tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt, Ålesund
Varamedlem:  Professor Johan Giertsen, Bergen
Medlem:         Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
Varamedlem:  Leder Anne Danielsen Wood, Bærum
Medlem:          Forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
Varamedlem: Professor Morten Øgård, Kristiansand

Ansvarlig for Stiftelsesklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er: Sunniva Mariero Leknes. Hun kan kontaktes på: 55 19 30 00. Pressehenvendelser skal rettes til nemndas leder.