2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: MørenettAS
Saksdokument: 2022/1419
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») den 21. juni 2022 i uenighetssak om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier mellom B AS og A. I vedtaket slo RME fast at B AS kunne fastsette tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (kontrollforskriften) § 17-9. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 13.10.2022
Avsluttet: 31.01.2023
Status: Avgjort