2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS

Klager/part: AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra AOV Eigedom AS (heretter «klager), org. nr. 913393406, over Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sitt vedtak datert 9. juni 2022 om å avvise klage på stenging av strøm datert 15. desember 2020. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-13. Saken gjelder også klage på RMEs saksbehandlingstid. Klagemotparten har i tillegg krevd ny vurdering av RMEs vedtak om beregning av anleggsbidrag. Dette er ikke fremsatt gjennom egen klage, men som et forlangende i tilknytning til klagen over stenging av nettilknytningen.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 14.12.2022
Avsluttet: 17.03.2023
Status: Avgjort