2022/718 Celsa Armeringsstål AS

Klager/part: Celsa Armeringsstål AS
Saksdokument: 2022 0718 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Celsa Armeringsstål AS klaget over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi den 11. januar 2022. I vedtaket slo RME fast at Celsa er utbedringsansvarlig for brudd på krav til flimmer og pålegger utbedring av flimmerproblemet innen 1. mai 2023, etter forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet av 30. november 2004 nr. 1557 (FOL) § 2-1, jf. § 3-5. Nemnda kom til at klager reelt sett ble pålagt å tilrettelegge for nytt forbruk, og at dette gikk utover rammene i FOL § 2-1. RMEs vedtak måtte derfor anses å være ugyldig og ble opphevet.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 11.05.2022
Avsluttet: 14.11.2022
Status: Avgjort