2023/0173 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: 2023 0173
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 4. oktober 2022 i uenighetssak mellom Elvia AS og A om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. I vedtaket slo RME fast at Elvia AS kunne fastsette tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 17-9. RME vurderte også spørsmål tilknyttet strømstønadordningen og informasjonsplikten i kontrollforskriften § 13-5. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 07.03.2023
Avsluttet: 16.06.2023
Status: Avgjort