2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS

Klager/part: Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage fra Elvia AS over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 19. september 2022 i uenighetssak mellom Elvia AS og Ruter AS om etterberegning av anleggsbidrag for tilknytning ved “X” i Oslo. I vedtaket slo RME fast at Elvia AS hadde beregnet anleggsbidrag i strid med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (kontrollforskriften) § 16-11. RME konkluderte med at kontrollforskriften § 16-11 skulle gjelde for etterberegningen av anleggsbidraget siden tilknytningen hadde skjedd etter ikrafttredelsen av forskriftsendringene 1. januar 2019. Klagers anførsel om at det var tidspunktet for avtaleinngåelsen som var avgjørende for valg av regelverk, ble tatt til følge av Energiklagenemnda, som opphevet RMEs vedtak.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 22.03.2023
Avsluttet: 13.06.2023
Status: Avgjort