2023/0217 Tjøtta utbyggingsselskap AS, klagemotpart: KE Nett AS

Klager/part: Tjøtta utbyggingsselskap AS, klagemotpart: KE Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 8. juni 2022 i uenighetssak om anleggsbidrag mellom Tjøtta utbyggingsselskap AS og KE Nett AS (tidligere Klepp Energi AS). I vedtaket slo RME fast at KE Nett AS hadde fulgt kontrollforskriftens regler om anleggsbidrag, herunder at det var riktig at bunnfradrag ikke skulle tas med i beregningen av anleggsbidragsestimat. Videre kom RME til at nettselskapets overgangsordning for nye regler om bunnfradrag var ulovlig, og ikke kunne legges til grunn. Kontrollforskriften § 16-12 om overgangsbestemmelse for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett kunne ikke anvendes analogisk på anleggsbidrag i distribusjonsnettet. Energiklagenemnda opphevet RMEs vedtak ettersom det er tidspunktet for avtaleinngåelsen som må være førende for om forskriften skal få anvendelse.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 27.03.2023
Avsluttet: 13.06.2023
Status: Avgjort