2023/0219 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak og avvisningsvedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 28. september 2022 i uenighetssak mellom A og Elvia AS om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. I vedtaket slo RME fast at Elvia AS kunne fastsette tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 17-9. RME vurderte videre at Elvia AS ikke hadde brutt informasjonsplikten i kontrollforskriften § 13-5. RME avviste klagers anførsler om inkassoloven og markedsføringsloven. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.03.2023
Avsluttet: 24.05.2023
Status: Avgjort