2023/0275 Vonett AS

Klager/part: Vonett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra Vonett AS på pålegg om endring av foretaksnavn fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 11. januar 2023. RME konkluderte med at foretaksnavnet Vonett var i strid med forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-18. RME ga på denne bakgrunn pålegg om retting av foretaksnavn, jf. NEM § 8-1 første ledd. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet: 11.10.2023
Status: Avgjort