2023/0277 S-Nett AS

Klager/part: S-Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra S-Nett AS på pålegg om endring av foretaksnavn fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 11. januar 2023. RME konkluderte med at foretaksnavnet S-Nett var i strid med forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-18. RME ga på denne bakgrunn pålegg om retting av foretaksnavn, jf. NEM § 8-1 første ledd. Energiklagenemnda opphevet RMEs vedtak.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet: 11.10.2023
Status: Avgjort