2023/0279 Lnett AS

Klager/part: Lnett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra Lnett AS på pålegg om endring av foretaksnavn fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 11. januar 2023. RME konkluderte med at foretaksnavnet Lnett var i strid med forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-18. RME ga på denne bakgrunn pålegg om retting av foretaksnavn, jf. NEM § 8-1 første ledd. Energiklagenemnda opphevet RMEs vedtak.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet: 11.10.2023
Status: Avgjort