2023/0361 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak og avvisningsvedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 25. januar 2023 i uenighetssak mellom A og Glitre Nett AS om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. I vedtaket slo RME fast at Glitre Nett AS kunne fastsette tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i henhold til kontrollforskriften § 17-9. Videre skal nettselskapet kreve legeerklæring for fritak fra AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet etter avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b. I tillegg ble det slått fast at tariff for ikke-fjernavleste måleverdier kan inkluderes i beløpet strømstøtten kommer til fradrag fra, jf. strømstønadsloven § 6 første ledd. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 26.05.2023
Avsluttet: 28.06.2023
Status: Avgjort