2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem, klagemotpart: Tensio TS AS

Klager/part: Studentersamfundet i Trondhjem, klagemotpart: Tensio TS AS
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 23. juni 2023 i uenighetssak mellom Studentersamfundet i Trondhjem og Tensio TS AS om endring av nettanlegg og innkreving av anleggsbidrag. I vedtaket slo RME fast at Tensio TS AS ikke kunne kreve at Studentersamfundet i Trondhjem skulle dekke nettselskapets kostnader ved endring av nettanlegget, jf. kontrollforskriften § 17-4. RME fant imidlertid ikke grunnlag i forskriften til å pålegge nettselskapet å dekke Studentersamfundet i Trondhjem sine egne kostnader ved endringen av nettanlegget. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 11.10.2023
Avsluttet: 15.02.2024
Status: Avgjort