2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS

Klager/part: Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 11. oktober 2023. RME konkluderte med at Bærum Energiomsetning AS hadde gjennomført kraftleverandørbytte i strid med forskrift 1. april 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. («avregningsforskriften») § 2-2 annet ledd første punktum og § 2-3 første ledd bokstav a, b, c og e. RME påla retting av klagers praksis for kraftleverandørbytter, jf. avregningsforskriften § 9-1 annet ledd. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 17.11.2023
Avsluttet: 25.01.2024
Status: Avgjort