2023/1098 Privatperson, klagemotpart: Fagne AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Fagne AS
Saksdokument: Energiklagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 29. august 2023 i uenighetssak mellom A og Fagne AS om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. RME slo fast at Fagne AS kunne benytte seg av tariff for ikke-fjernavleste måleverdier jf. kontrollforskriften § 17-9, og at tarifferingen var i samsvar med avregningsforskriften § 7-1a. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.11.2023
Avsluttet: 12.01.2024
Status: Avgjort