2023/0667 Hydro Aluminium AS

Klager/part: Hydro Aluminium AS
Saksdokument: Energiklagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)

Sammendrag

RME fattet vedtak om tariff for tredjepartsadgang til Gasnor AS’ gassdistribusjonsnett på Haugalandet. Tariffen ble fastsatt basert på forslag fra Gasnor med de justeringer RME fant nødvendig. Prosessen med å utarbeide forslag til vilkår og metoder til gassdistribusjonsnettverk som så skal godkjennes av RME, har ikke tidligere vært gjort i Norge, men er kommet som en del av implementeringen av det tredje gassmarkedsdirektivet. Ettersom det er første gang den nye fremgangsmåten er virksom ble tariffen kun fastsatt for årene 2023 og 2024. Som største bruker av Gasnors distribusjonsnett klaget Hydro Aluminium AS på fastsettelsen av tariffen. Energiklagenemnda tok ikke Hydros klage til følge.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 21.08.2023
Avsluttet: 27.03.2024
Status: Avgjort