2023/0759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS

Klager/part: Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») den 18. februar 2023. I vedtaket slo RME fast at Statnett SF hadde brutt kravet om å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold, jf. NEM § 5-3. Statkraft Energi AS og Hafslund ECO Vannkraft AS var ikke parter i saken, men klaget på RMEs vedtak. Energiklagenemnda avviste klagen ettersom klagerne ikke hadde rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 08.09.2023
Avsluttet: 18.03.2024
Status: Avgjort