2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS

Klager/part: Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak truffet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 30. juni 2023. RME kom der til at Yara Norge AS ikke hadde overholdt sin plikt som områdekonsesjonær ved håndteringen av tilknytnings- og reservasjonsforespørsler om nettkapasitet, jf. forskrift av 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 3-1. I vedtaket slo RME fast at enkelte av Yaras egne kriterier var i strid med NEM § 4-6, samt at Yara i to tilfeller hadde brutt sine egne kriterier for reservasjon av nettkapasitet og derfor ikke hadde opptrådt nøytralt og ikke-diskriminerende ved slik reservasjon, jf. NEM § 4-14. Energiklagenemnda tok klagen delvis til følge og opphevet et punkt i RMEs vedtak. For de øvrige syv punktene i vedtaket var nemnda enig med RME og tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 23.01.2024
Avsluttet: 25.06.2024
Status: Avgjort