2023/0165 Privatperson, klagemotpart: BKK AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: BKK AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Klage på Reguleringsmyndigheten for energi sitt vedtak hvor det ble fastslått at BKK AS hadde fastsatt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i tråd med avregningsforskriften § 17-9. Klager bestred at nettselskapet kunne kreve inn gebyr for ikke-fjernavleste måleverdier, og viste blant annet til brudd på informasjonsplikten og at gebyret måtte anses som en dobbeltbetaling for en primærtjeneste nettselskapene er pålagt å utføre. Energiklagenemnda opprettholdt Reguleringsmyndigheten for energi sitt vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 07.03.2023
Avsluttet: 13.04.2023
Status: Avgjort