2023/0448 Privatperson, Klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, Klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 21. februar 2023 i uenighetssak mellom A og Elvia AS om behandling av spenningskvalitetsklage og plikt til å informere om årsaken til strømbrudd. I vedtaket slo RME fast at Elvia AS sin behandling av klage om spenningskvalitet i seg selv ikke var brudd på forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet av 30. november 2004 nr. 1557 (heretter «leveringskvalitetsforskriften») § 2-6 i behandlingen av klage på spenningskvalitet, men det utgjorde likevel et brudd på bestemmelsen ved at Elvia AS ikke informerte om klageadgang til RME. RME fant videre at Elvia AS hadde overholdt leveringskvalitetsforskriften § 2-5a ved at de hadde gitt tilstrekkelig informasjon om årsaken til strømbrudd 13. september 2021 og 13. januar 2022, men at de hadde brutt bestemmelsen i § 2-5a ved å la det gå for lang til før klager fikk informasjon om et strømbrudd 3. mars 2022. Energiklagenemnda fant at Elvia AS hadde brutt leveringskvalitetsforskriften § 2-5 andre ledd da det ikke ble utført nødvendige målinger og utredninger i forbindelse med klagers henvendelser om fluktuasjoner i etterkant av strømbrudd 13. januar 2022. RMEs vedtak ble opprettholdt på de øvrige punktene.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 19.06.2023
Avsluttet: 17.10.2023
Status: Avgjort