Likestilling, mangfold og inkludering

Klagenemndssekretariatet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering blant ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder.

 

Likestilling handler ikke bare om kjønnsbalanse, men også om like muligheter og rettferdig fordeling av ressurser. For å oppnå likestilling mellom kjønnene kreves det langsiktig og reell vilje til endring. Når ressurser skal fordeles og ansettelser foretas, er det mange involverte aktører og mange hensyn å ta. I den daglige driften kan likestillingshensyn fort tape om ikke mål er uttalt, klart forankret og ansvar tydelig plassert. Klagenemndssekretariatet har en langsiktig plan for likestilling mellom kjønnene blant ansatte.

 

Arbeidsmiljøet hos Klagenemndssekretariatet skal være tuftet på likeverd og respekt og er sentrale og grunnleggende verdier for oss. Internasjonalisering og økt kulturelt mangfold er berikende for hele arbeidsmiljøet.  Det skaper nye muligheter og større kreativitet. Klagenemndssekretariatet inkluderer ansatte med ulik bakgrunn, legger til rette for bruk av din kompetanse og gi deg gode utviklingsmuligheter. Likeverd og toleranse fremmer motivasjon og trivsel og bidrar til å sikre god rekruttering og styrke Klagenemndssekretariatet sin posisjon. Holdningsskapende arbeid skal bidra til mer åpenhet, toleranse og inkludering.

Ikon for