2003/104 Bø kommune

Innklaget: Bø kommune
Klager:
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Bø kommune gjennomførte høsten 2002 en konkurranse om brøytetjenester. Kontrakt ble undertegnet av kommunen og av klager den 18.10.2002. Noen dager etter kontraktsinngåelsen ble klager kontaktet av kommunen med anmodning om å undertegne en ?midlertidig kontrakt? som erstattet den første kontrakten. Kommunen begrunnet dette med at det var begått en formell feil, idet kontrakt ble inngått før klagefristens utløp. Kommunestyret besluttet 27.1.2003 å omgjøre beslutningen om å tildele klager kontrakt. Det ble videre besluttet ?å inngå snarlige kontraktsforhandlinger med de neste på listen?. Den sistnevnte beslutningen ble omgjort av kommunestyret 31.3.2003, og det ble da besluttet å gjennomføre en ny anskaffelsesprosess. Klage må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagenemndas sekretariat legger til grunn at ?kontrakt ble inngått? som utgangspunkt må forstås i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser §§ 10-3 (1) og 17-3 (1). Det følger av disse bestemmelsene at kontrakt er inngått når kontrakt er undertegnet av begge parter. Frem til dette tidspunktet kan beslutning om å tildele kontrakt annulleres, jf. §§ 10-3 (3) og 17-3 (3). Klagenemndas sekretariat finner det åpenbart at kontrakt ble inngått ved undertegning av avtalen den 18.10.2002, og at frist for å klage derfor løper fra dette tidspunktet. At oppdragsgiver senere inngår nye avtaler som gjør endringer i inngått avtale eller opphever beslutninger om å inngå kontrakt etter kontraktsinngåelse, kan ikke medføre at frist for å klage forlenges.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030527
Avsluttet: 20030527
Status: Avgjort
Avgjort av: