2003/105 Helse Øst

Innklaget: Helse Øst
Klager: Siemens
Saksdokument: 2003105
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte i løpet av årsskiftet 2002/2003 en konkurranse med forhandlinger til anskaffelse av en felles applikasjon for elektronisk pasientadministrasjon og pasientbehandling. Parallelt med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget, og mens tilbudsfristen løp, utarbeidet innklagede en evalueringsmodell med detaljert vekting av de forskjellige tildelingskriteriene. Modellen ble ferdigstilt etter tilbudsfristens utløp. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å unnlate å fremlegge denne evalueringsmodellen for deltakerne i konkurransen før tilbudsfristen utløp. Innklagede hadde ikke uttrykkelig opplyst om prioriteringen av tildelingskriteriene. Klagenemnda fant at heller ikke dette utgjorde et regelbrudd, all den tid leverandørene måtte anses på annen måte å ha blitt tilstrekkelig opplyst om prioriteringen. Innklagede pliktet ikke å ferdigstille evalueringsmodellen før tilbudsfristen løp ut. Klagenemnda fant videre at forhandlingsplikten var oppfylt, og at innklagede lovlig hadde endret tildelingskriteriene før tilbudsfristens utløp. Klagenemnda kunne ikke se at innklagedes vurderingen av klagers tilbud var uforsvarlig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 28.05.2003
Avsluttet: 10.07.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda