2003/108 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Topaas og Haug Entreprenørforretning
Saksdokument: 2003108
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister

Sammendrag

I en konkurranse etter forskriftens del III ble det ble satt en frist på fem virkedager for å melde sin interesse for å delta i konkurransen og få utlevert konkurransegrunnlaget. Forskriften har ikke oppstilt noen konkrete frister, og oppdragsgiver må da stå fritt ved fristfastsettelsen, innenfor de grunnleggende krav til konkurransen, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5, forskriftens § 3-1 og det alminnelige krav om at konkurransevilkår som fastsettes av oppdragsgiver skal være saklig begrunnet. Klagenemnda vil når noe bestemt krav til fristen lengde ikke følger av regelverket, være tilbakeholden med å overprøve oppdragsgivers skjønn med hensyn til hvilken frist som i den foreliggende situasjon måtte ansees nødvendig og hensiktsmessig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 30.05.2003
Avsluttet: 26.06.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda