2003/25 Kongsberg kommune

Innklaget: Kongsberg kommune
Klager: Bravida Sør AS
Saksdokument: 200325
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av tilbud,Begrunnelse,Erstatning,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Ulovlig direkte anskaffelse,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

I forbindelse med anskaffelsen av et nytt elektroteknisk anlegg til en av kommunens skoler, inviterte innklagede noen utvalgte leverandører til å delta i en begrenset anbudskonkurranse. Anskaffelsen ble ikke kunngjort, hvilket klagenemnda fant var i strid med forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1. Innklagede hadde videre brutt § 12-1(1) bokstav b) 4, ved ikke å opplyse i konkurransegrunnlaget om kontrakten skulle tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet eller tilbudet med lavest pris. Klagenemnda fant at innklagede da pliktet å inngå kontrakt med leverandøren som hadde levert tilbudet med lavest pris. Innklagede hadde brutt § 12-2 ved å angi bestemte fabrikater i de tekniske spesifikasjonene. Innklagede hadde ikke adgang til å avvise klagers tilbud etter forskriftens § 15-10.Klagenemnda fant videre at innklagede hadde handlet i strid med regelverket ved å oppjustere klagers tilbudspris etter tilbudsåpningen. Innklagede brøt plikten til å gi klager en frist til å klage over beslutningen om valg av tilbud i rimelig tid før kontrakt ble inngått, jf. § 17-3(2). Klagenemnda fant det ikke godtgjort at vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteressen er oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 17.02.2003
Avsluttet: 19.06.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda