2005/5 Finansdepartementet

Innklaget: Finansdepartementet
Klager: Novare AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om å overta Småbåtsregisteret. En annen leverandør ble valgt. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket om offentlige anskaffelser på flere punkter, herunder at et av de fire tildelingskriteriene er tillagt for stor vekt, at et tildelingskrierium var for uklart formulert og dels la opp til en vektlegging av irrelevante forhold og at innklagede ikke har kunnet begrunne sitt valg av leverandør, men i stor grad har begrunnet sitt valg i forhold som ikke fremgår av tildelingskriteriene. Det anføres at konkurransen har vært pro forma, og klagenemnda bes ta stilling til om det er grunnlag for å kreve erstatning.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 20050107
Avsluttet: 20050526
Status: Avgjort
Avgjort av: