2006/83 Helse Øst RHF

Innklaget: Helse Øst RHF
Klager: Argus Øyeklinikk
Saksdokument: 200683
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende leveranse av dagkirurgiske tjenester. Klagenemnda fant at konkurransegrunnlaget ikke var tilstrekkelig klart med hensyn til hvem som kunne inngi tilbud, og at dette var i strid med kravet til forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 30.05.2006
Avsluttet: 26.02.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda