2007/116 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget: Helse Midt-Norge RHF
Klager: Akutt Helse SUS
Saksdokument: 2007116
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Habilitet,Innsyn/taushetsplikt,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av avtale om ambulansetjenester med bil i helseregion Midt-Norge. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til likebehandling og forutberegnelighet ved å vektlegge positivt at valgte leverandør fremla en personalplan der antallet autoriserte ambulansearbeidere var høyere enn i klagers tilbud. Videre hadde innklagde brutt kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ved at det ikke kunne dokumenteres at en person erklærte seg inhabil og således ikke deltok ved evalueringen av klagers tilbud. Klagenemnda fant også at innklagede hadde brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 11-8 og kravet til likebehandling ved ikke å innkalle klager til forhandlinger. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 10.09.2007
Avsluttet: 19.11.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda