2009/9 Rogaland fylkeskommune

Innklaget: Rogaland fylkeskommune
Klager: Premiere Produkter AS
Saksdokument: 20099
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Evaluerings- eller prismodell,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av renholds- og sanitærprodukter. Klagenemnda fant at forskriftens § 22-2 (2) jf. kravet til forutberegnelighet i lovens § 5 var brutt ved at det ikke var dokumentert at poengskalaen fra 0-10 ble benyttet for tildelingskriteriet ?pris?. Videre var forskriftens § 17-1 jf. kravet til forutberegnelighet i lovens § 5 brutt ved at konkurransegrunnlaget var uklart vedrørende om kvalitet var et tildelingskriterium. Innklagede hadde brutt kravene til likebehandling og god forretningsskikk i lovens § 5 ved ikke å benytte adgangen til å avklare hva som var riktig antall meter per rull av ?toalettpapir 1 lag ubleket 140 gr?. Kravet til forutberegnelighet i lovens § 5 var brutt ved at det for ?papirsekk 100 liter MY 70? ble lagt til grunn en pris for 10 ganger flere sekker enn det som fulgte av volumangivelsen i konkurransegrunnlaget. Kravet til en nærmere begrunnelse for valg av leverandør i forskriftens § 20-16 (4) var brutt ved at valgte leverandørs totalpris ikke var oppgitt. Klagenemnda fant til sist at innklagede hadde brutt forskriftens § 20-13 (1) bokstav f ved ikke å avvise tilbudet fra valgte leverandør. Det ble antatt at klager kunne ha krav på erstatning for den negative kontraktsinteresse. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ISL
Registrert inn: 20.01.2009
Avsluttet: 09.03.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda