2010/116 Lier kommune

Innklaget: Lier kommune
Klager: Brødrene Vatndal & Co AS
Saksdokument: 2010116_2010-116
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet, jf. forskriften § 11-8, ved ikke å avholde forhandlinger med noen av tilbyderne. Klagenemnda fant også at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved å innføre et nytt tildelingskriterium etter at tilbudsfristen var løpt ut og vurdert dette ut fra opplysninger og dokumentasjon som ikke var etterspurt under angivelsen av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20.04.2010
Avsluttet: 21.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda