2010/140 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: Byggmester Grande AS
Saksdokument: 2010140_2010-140
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i et prosjekt som gjaldt utvidelse og ombygging av Steinkjer tinghus. Det ble anført at tildelingskriteriet ”organisering av byggeplass” var ulovlig, og at det heftet flere feil ved poenggivningen og tildelingsevalueringen.  Subsidiært ble det anført at innklagede hadde plikt til å innhente supplerende opplysninger fra klager. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 04.05.2010
Avsluttet: 28.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda