2010/141 NAV Virkemiddelenhet Rogaland

Innklaget: NAV Virkemiddelenhet Rogaland
Klager: Kreativt Næringssenter AS
Saksdokument: 2010141_2010-141
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

2010141Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer med særlig behov for bistand i en arbeidssøkerprosess. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt de grunnleggende kravene i lovens § 5, herunder kravet til forutberegnelighet, ved at klager fikk meddelt at konkurransen var avlyst etter at vedståelsesfristen var utløpt, og uten at innklagede hadde forespurt klager om å forlenge vedståelsesfristen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 05.05.2010
Avsluttet: 28.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda