2010/41 Utlendingsdirektoratet

Innklaget: Utlendingsdirektoratet
Klager: Norsk Mottaksdrift AS
Saksdokument: 201041_2010-41
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av tjenester for drift av ordinært asylmottak. Klagenemnda fant at innklagede har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i loven § 5 ved å unnlate å føre referat fra forhandlingsmøtet med klager. Nemnda fant videre at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved å legge til grunn uriktig faktum ved evalueringen av tildelingskriteriet ”Innhold i drift”. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 23.02.2010
Avsluttet: 24.01.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda