2010/52 Stjørdal Kirkelige Fellesråd

Innklaget: Stjørdal Kirkelige Fellesråd
Klager: Tradisjonsbygg Trondheim AS
Saksdokument: 201052
Avgjørelse: Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Erstatning,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Innsyn/taushetsplikt,Konkurranseform,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Stjørdal Kirkelige Fellesråd gjennomførte en konkurranse med forhandling om byggearbeid i forbindelse med utbedring av Værnes kirke. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 8-1 (1), bokstav c og § 13- 1 (2) samt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved ikke å ha  oppgitt hvilke kriterier som ligger til grunn for det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og det er ikke gjennomført reelle forhandlinger i konkurransen. Videre har innklagede brutt kravet til forutberegnelighet og hemmelighold ved å la leverandørene være tilstede ved anbudsåpningen. I tillegg har innklagede brutt forskriften ved ikke å ha avvist for sent innkommet tilbud. Det foreligger også brudd på kravet til begrunnelse og klageadgang i forskriften, og brudd på retten til innsyn i valgte leverandør sitt tilbud. Det bes om en vurdering av hvorvidt vilkårene for erstatning er oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MARU
Registrert inn: 04.03.2010
Avsluttet: 07.10.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat