2010/96 Politiets data- og materielltjeneste

Innklaget: Politiets data- og materielltjeneste
Klager: Simarud Electronic AS
Saksdokument: 201096_2010-96
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av spikermatter til politi- og lensmannsetaten i Norge. Denne konkurransen ble avlyst og deretter gjennomført som en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. forskriften § 14-4 bokstav a. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften § 17-2 (1), jf kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved å endre tildelingskriteriet ”Pris” etter tilbudsfristens utløp. Innklagede har videre brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved å legge til grunn uriktig faktum ved evalueringen av et av underkriteriene til tildelingskriteriet ”Preferanser”. Klagenemnda fant også at innklagede har brutt kravet til likebehandling i loven § 5 ved ikke å forlenge vedståelsesfristen med samtlige av deltakerne i konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: elgj
Registrert inn: 23.03.2010
Avsluttet: 07.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda