2011/275 Universitetet i Bergen

Innklaget: Universitetet i Bergen
Klager: Dico AS
Saksdokument: 2011-275 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Klageadgang/klagefrist/karens,Konkurranseform,Reelle forhandlinger

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av medisinsk utstyr til operasjonssaler. Som følge av at det bare innkom to tilbud, hvorav det ene ble avvist, avlyste innklagede konkurransen og gjennomførte en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Klagenemnda fant at forskriften § 14-4 bokstav a hjemlet konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, siden begge de opprinnelige tilbudene viste seg å være ukorrekte i forhold til krav stilt i konkurransegrunnlaget. Innklagede hadde derimot brutt forskriften § 20-16 (1) ved ikke å gi tilstrekkelig begrunnelse, og § 22-3 (1) ved å inngå kontrakt uten å oppstille en tilstrekkelig frist til å påklage tildelingsbeslutningen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRST
Registrert inn: 06.10.2011
Avsluttet: 30.09.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda