2013/134 Statens Vegvesen

Innklaget: Statens Vegvesen
Klager: Profilforum AS
Saksdokument: 2013-134 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av profileringsartikler. Klagenemnda fant at innklagede har brutt kravene til forutberegnelighet og gjennomsiktighet i loven § 5 ved å anvende en evalueringsmodell som ikke fanger opp relevante forskjeller i tilbudene og premierer disse i samsvar med tildelingskriterienes oppgitte vekt. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TINS
Registrert inn: 07.11.2013
Avsluttet: 24.01.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda