2015/93 Notodden kommune

Innklaget: Notodden kommune
Klager: Betonmast MTE AS
Saksdokument: 2015-93 Klagenemndas avgjørelse.docx
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Innsyn/taushetsplikt,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av bygge- og anleggsarbeid for oppføring av nye sykehjemsplasser på Haugmotun omsorgssenter og oppgradering av eksisterende bygg. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde åpnet for alternative tilbud i forskriftens forstand ved å tillate «alternative løsninger» til løsningene beskrevet i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsler om at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist som følge av avvik fra kravspesifikasjonene, og at tildelingsevalueringen var ulovlig, førte ikke frem. Klagenemnda kom imidlertid til at innklagede hadde gitt en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt ved kun å gjengi tildelingskriteriene og angi tilbydernes poeng under hvert kriterium.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 17.08.2015
Avsluttet: 19.10.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda