Gå til innhold

2017/173 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Innklaget:Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Klager:Drugli Maskin AS
Saksdokument:2017 173 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av arbeider/entreprise knyttet til bygging av avskjærende grøfter og overvannsledninger. Klager anførte at innklagede hadde brutt de generelle kravene til forutberegnelighet og etterprøvbarhet i loven § 4 ved vurderingen av tildelingskriteriet «Kvalitet». Klager viste til at oppdrag som ansatte hadde utført for andre arbeidsgivere ikke kunne vektlegges, og at valgte leverandørs oppgitte erfaring uansett ikke kunne likestilles med klagers erfaring. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:13.11.2017
Avsluttet:11.03.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda