2018/157 Utenriksdepartementet

Innklaget: Utenriksdepartementet
Klager: Scanteam AS
Saksdokument: 2018 157 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede publiserte en frivillig kunngjøring på Doffin for anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med planlegging, administrering og gjennomføring av et menneskerettighetsprosjekt i Angola. Spørsmålet i saken var om det forelå plikt til å kunngjøre anskaffelsen i den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer (TEDdatabasen) etter forskriften § 8-17, eller om anskaffelsen var unntatt slik kunngjøring fordi den var foretatt av Norges utenriksstasjon i et tredjeland. Klagenemnda innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen og fant deretter at den aktuelle anskaffelsen hadde slik tilknytning til EØS at EØS-avtalens anskaffelsesregler kom til anvendelse. Hverken anskaffelsesloven eller forarbeidene ga holdepunkter for å anta at loven eller forskriften skulle ha et anvendelsesområde som ikke harmonerte med forpliktelsene etter EØS-avtalen. Klagenemnda kom på denne bakgrunn til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å kunngjøre konkurransen i TED-databasen. Innklagedes kontraktsinngåelse utgjorde under disse omstendighetene en ulovlig direkte anskaffelse. For denne ulovlige direkte anskaffelsen ble innklagede ilagt et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 08.05.2018
Avsluttet: 21.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda