2018/331 Rogaland fylkeskommune

Innklaget: Rogaland fylkeskommune
Klager: Premiere Produkter AS
Saksdokument: 2018-331 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5,Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for renholdsprodukter, papir og plast. Klagers anførsel om at øvrige leverandørers tilbud inneholdt «vesentlige avvik» i medhold av forskriften § 24-8 (1) bokstav b, og dermed måtte avvises, førte ikke frem. Klagenemnda kom til at avviket i valgte leverandørs tilbud ikke var å anse som avvik fra absolutte krav. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at innklagede hadde brutt kravene i loven § 4 ved at innklagedes evaluering av tildelingskriteriet «Kvalitet» var vilkårlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 24.09.2018
Avsluttet: 28.11.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda