2018/364 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: AV Form A/S
Saksdokument: 2018-0364 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av leker og formingsmateriell. En av klagerne hadde blitt avvist fra konkurransen, da vedkommende hadde tilbudt vesentlig flere varer under det øvrige sortimentet enn det øvre taket på 1500 varer. Klagenemnda kom til at innklagede hadde adgang til å avvise klagers tilbud, og at konkurransegrunnlaget heller ikke var uklart med hensyn til hva som skulle anses som én og samme vare. Klagerens øvrige anførsler om at stikkprøveevaluering for det øvrige sortimentet og at det var anvendt et ulovlig underkriterium under «Pris» førte heller ikke frem. Klagenemnda var heller ikke enig med klageren i at det var ulovlig å evaluere totalprisen uten volumtall. Den andre klageren anførte prinsipalt at valgte leverandør skulle ha vært avvist, fordi tilbudet inneholdt et vesentlig avvik ved å ha fraveket underkriteriet om å oppgi en lik rabattsats. Klagenemnda var ikke enig i dette, og nemnda konkluderte derfor med at det ikke utgjorde noe brudd på regelverket at valgte leverandørs tilbud ikke ble avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 04.10.2018
Avsluttet: 14.11.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda