2018/48 Trøgstad kommune

Innklaget: Trøgstad kommune
Klager: Askim Entreprenør AS
Saksdokument: 2018 0048 14 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Trøgstad kommune gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av automatisk brannslukkingssystem med sprinkelanlegg til Trøgstadheimen Bo- og Servicesenter. Klager anførte at innklagede hadde endret tildelingsbeslutningen i strid med regelverket og at prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling var brutt i forhandlingene. Disse anførslene førte ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved ikke å føre referat fra det siste møtet med valgte leverandør. Av denne grunn kunne ikke nemnda ta stilling til om likebehandlingsprinsippet var brutt ved at klager ikke fikk et nytt forhandlingsmøte, slik som valgte leverandør fikk.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 05.02.2018
Avsluttet: 04.06.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda