Gå til innhold

2019/144 Karmøy kommune

Innklaget:Karmøy kommune
Klager:GL Prosjektservice AS
Saksdokument:2019 144 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en samspillsentreprisekontrakt for detaljspesifisering, utforming og bygging av ny skole og idrettshall i Kopervik. Etter utløpet av tilbudsfristen ettersendte klager et dokument som inneholdt en beskrivelse av underkriteriet oppgaveforståelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde handlet i samsvar med forskriften § 23-5 ved å se vekk fra dokumentet ved evalueringen av klagers tilbud. Klagers anførsel om at innklagede brøt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved ikke å vektlegge det ettersendte dokumentet, førte ikke frem. Klagenemnda tok på denne bakgrunn ikke stilling til klagers anførsel om at innklagede brøt regelverket ved en hypotetisk evaluering av klagers tilbud, der det ettersendte dokumentet ble tatt hensyn til.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:20.02.2019
Avsluttet:04.02.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda