Gå til innhold

2019/477 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget:Helse Midt-Norge RHF
Klager:Åfjord Taxilag
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte flere forsøk på å avholde en anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av reiser for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kunne benytte rutegående transport. Kontrakt ble inngått med Trøndertaxi AS, som benyttet klager som underleverandør. Som følge av nedleggelsen av den såkalte Helseekspressen, og endrede forhold underveis i kontraktsperioden, opprettet innklagede en samkjøringsrute med minibuss for den aktuelle pasientgruppen i det aktuelle kontraktsområdet. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre ny konkurranse om den opprettede samkjøringsruten. Klagenemnda kom til at den måten innklagede hadde organisert pasienttransporten på, lå innenfor den eksisterende kontrakten, og at det dermed ikke representerte en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:25.07.2019
Avsluttet:24.06.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda