Gå til innhold

2019/534 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Constructa Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte “Pris og designkonkurranse med samspill for anskaffelse av totalentreprenør til riving og bygging av nytt fylkeshus i Bergen“, kunngjort som en begrenset anbudskonkurranse. Klager har anført at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av en rekke avvik som enkeltvis eller samlet må anses som vesentlige, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8 første ledd bokstav b). Subsidiært er det anført at det i alle tilfeller foreligger relativ bedømmelsestvil som må medføre avvisning, jf. kravet til likebehandling i Lov om offentlige anskaffelser § 4. Videre har klager anført at evalueringen av tilbudene er beheftet med feil og mangler, herunder at valgte leverandørs tilbud inneholder flere avvik som har økonomisk verdi, og at innklagede har brutt kravet til likebehandling ved ikke å gjøre tilbudene sammenliknbare. Det anføres også at evalueringen ikke er foretatt i samsvar med kravet til forutberegnelighet siden evalueringen av underkriteriet “oppfyllelse av ønsker til rom- og funksjoner” avviker fra hva som var påregnelig ut fra konkurransedokumentene og tildelingskriteriene.

 

 

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 26.08.2019
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: