Gå til innhold

2019/682 Hå kommune

Innklaget: Hå kommune
Klager: Grunn-Service AS
Saksdokument: 2019 682 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte i 2019 en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av grusmasser, transport og mottak av overskuddsmasser. Den estimerte verdien av rammeavtalen utgjorde mellom 14 og 16 millioner kroner. Innklagede vurderte at avtalen var en bygge- og anleggskontrakt, og anskaffelsen ble derfor kunngjort i Doffin etter reglene i forskriften del II. Klagenemnda fant at anskaffelsen i realiteten var en varekontrakt. Ettersom anskaffelsens verdi overskred terskelverdien for varekontrakter i forskriften § 5-3, skulle kontrakten ha vært kunngjort i TED-databasen etter reglene i forskriften del III. På denne bakgrunn fant klagenemnda at kontraktinngåelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi. Klagers øvrige anførsler knyttet til gjennomføringen av konkurransen ble ikke behandlet av klagenemnda.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 04.12.2019
Avsluttet: 16.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda